当前位置:  首页 > 楞严经全文

楞严经原文注音

发布时间:2018-12-13 19:46:13  |  编辑:朱博熙  |  阅读次数:

楞严经楞严经全文楞严经读诵

【卷九】

阿ā难nán.世shì间jiān一yī切qiè.所suǒ修xiū心xīn人rén.不bù假jiǎ禅chán那nà.无wú有yǒu智zhì慧huì.但dàn能nénɡ执zhí身shēn.不bù行xínɡ淫yín欲yù.若ruò行xínɡ若ruò坐zuò.想xiǎnɡ念niàn俱jù无wú.爱ài染rǎn不bù生shēnɡ.无wú留liú欲yù界jiè.是shì人rén应yìng念niàn.身shēn为wéi梵fàn侣lǚ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ梵fàn众zhònɡ天tiān.

欲yù习xí既jì除chú.离lí欲yù心xīn现xiàn.于yú诸zhū律lǜ仪yí.爱ài乐lè随suí顺shùn.是shì人rén应yìnɡ时shí.能nénɡ行xínɡ梵fàn德dé.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ梵fàn辅fǔ天tiān.身shēn心xīn妙miào圆yuán.威wēi仪yí不bù缺quē.清qīnɡ净jìnɡ禁jìn戒jiè.加jiā以yǐ明mínɡ悟wù.是shì人rén应yìnɡ时shí.能nénɡ统tǒnɡ梵fàn众zhònɡ.为wéi大dà梵fàn王wánɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ大dà梵fàn天tiān.

阿ā难nán.此cǐ三sān胜shènɡ流liú.一yī切qiè苦kǔ恼nǎo.所suǒ不bù能nénɡ逼bī.虽suī非fēi正zhènɡ修xiū.真zhēn三sān摩mó地dì.清qīnɡ净jìnɡ心xīn中zhōnɡ.诸zhū漏lòu不bú动dònɡ.名mínɡ为wéi初chū禅chán.

阿ā难nán.其qí次cì梵fàn天tiān.统tǒnɡ摄shè梵fàn人rén.圆yuán满mǎn梵fàn行xíng.澄chénɡ心xīn不bú动dònɡ.寂jì湛zhàn生shēnɡ光ɡuānɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ少shǎo光ɡuānɡ天tiān.光ɡuānɡ光ɡuānɡ相xiānɡ然rán.照zhào耀yào无wú尽jìn.映yìnɡ十shí方fānɡ界jiè.遍biàn成chénɡ琉liú璃lí.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú量liànɡ光ɡuānɡ天tiān.吸xī持chí圆yuán光ɡuānɡ.成chénɡ就jiù教jiào体tǐ.发fā化huà清qīnɡ净jìnɡ.应yìnɡ用yònɡ无wú尽jìn.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ光ɡuānɡ音yīn天tiān.

阿ā难nán.此cǐ三sān胜shènɡ流liú.一yī切qiè忧yōu悬xuán.所suǒ不bù能nénɡ逼bī.虽suī非fēi正zhènɡ修xiū.真zhēn三sān摩mó地dì.清qīnɡ净jìnɡ心xīn中zhōnɡ.粗cū漏lòu已yǐ伏fú.名mínɡ为wéi二èr禅chán.

阿ā难nán.如rú是shì天tiān人rén.圆yuán光ɡuānɡ成chénɡ音yīn.披pī音yīn露lù妙miào.发fā成chénɡ精jīnɡ行xínɡ.通tōnɡ寂jì灭miè乐lè.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ少shǎo净jìnɡ天tiān.净jìnɡ空kōnɡ现xiàn前qián.引yǐn发fā无wú际jì.身shēn心xīn轻qīnɡ安ān.成chénɡ寂jì灭miè乐lè.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú量liànɡ净jìnɡ天tiān.世shì界jiè身shēn心xīn.一yī切qiè圆yuán净jìnɡ.净jìnɡ德dé成chénɡ就jiù.胜shènɡ托tuō现xiàn前qián.归ɡuī寂jì灭miè乐lè.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ遍biàn净jìnɡ天tiān.

阿ā难nán.此cǐ三sān胜shènɡ流liú.具jù大dà随suí顺shùn.身shēn心xīn安ān隐yǐn.得dé无wú量liànɡ乐lè.虽suī非fēi正zhènɡ得dé.真zhēn三sān摩mó地dì.安ān隐yǐn心xīn中zhōnɡ.欢huān喜xǐ毕bì具jù.名mínɡ为wéi三sān禅chán.

阿ā难nán.复fù次cì天tiān人rén.不bù逼bī身shēn心xīn.苦kǔ因yīn已yǐ尽jìn.乐lè非fēi常chánɡ住zhù.久jiǔ必bì坏huài生shēnɡ.苦kǔ乐lè二èr心xīn.俱jù时shí顿dùn舍shě.粗cū重zhònɡ相xiànɡ灭miè.净jìnɡ福fú性xìnɡ生shēnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ福fú生shēnɡ天tiān.舍shě心xīn圆yuán融rónɡ.胜shènɡ解jiě清qīnɡ净jìnɡ.福fú无wú遮zhē中zhōnɡ.得dé妙miào随suí顺shùn.穷qiónɡ未wèi来lái际jì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ福fú爱ài天tiān.

阿ā难nán.从cónɡ是shì天tiān中zhōnɡ.有yǒu二èr歧qí路lù.若ruò于yú先xiān心xīn.无wú量liànɡ净jìnɡ光ɡuānɡ.福fú德dé圆yuán明mínɡ.修xiū证zhènɡ而ér住zhù.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ广ɡuǎnɡ果ɡuǒ天tiān.若ruò于yú先xiān心xīn.双shuānɡ厌yàn苦kǔ乐lè.精jīnɡ研yán舍shě心xīn.相xiānɡ续xù不bú断duàn.圆yuán穷qiónɡ舍shě道dào.身shēn心xīn俱jù灭miè.心xīn虑lǜ灰huī凝nínɡ.经jīnɡ五wǔ百bǎi劫jié.是shì人rén既jì以yǐ.生shēnɡ灭miè为wéi因yīn.不bù能nénɡ发fā明mínɡ.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.初chū半bàn劫jié灭miè.后hòu半bàn劫jié生shēnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú想xiǎnɡ天tiān.

阿ā难nán.此cǐ四sì胜shènɡ流liú.一yī切qiè世shì间jiān.诸zhū苦kǔ乐lè境jìnɡ.所suǒ不bù能nénɡ动dònɡ.虽suī非fēi无wú为wéi.真zhēn不bú动dònɡ地dì.有yǒu所suǒ得dé心xīn.功ɡōnɡ用yònɡ纯chún熟shú.名mínɡ为wéi四sì禅chán.

阿ā难nán.此cǐ中zhōnɡ复fù有yǒu.五wǔ不bù还huán天tiān.于yú下xià界jiè中zhōnɡ.九jiǔ品pǐn习xí气qì.俱jù时shí灭miè尽jìn.苦kǔ乐lè双shuānɡ亡wánɡ.下xià无wú卜bǔ居jū.故ɡù于yú舍shě心xīn.众zhònɡ同tónɡ分fēn中zhōnɡ.安ān立lì居jū处chù.

阿ā难nán.苦kǔ乐lè两liǎnɡ灭miè.斗dòu心xīn不bù交jiāo.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú烦fán天tiān.机jī括kuò独dú行xínɡ.研yán交jiāo无wú地dì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú热rè天tiān.十shí方fānɡ世shì界jiè.妙miào见jiàn圆yuán澄chénɡ.更ɡènɡ无wú尘chén象xiànɡ.一yī切qiè沉chén垢ɡòu.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ善shàn见jiàn天tiān.精jīnɡ见jiàn现xiàn前qián.陶táo铸zhù无wú碍ài.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ善shàn现xiàn天tiān.究jiū竟jìnɡ群qún几jǐ.穷qiónɡ色sè性xìnɡ性xìnɡ.入rù无wú边biān际jì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ色sè究jiū竟jìnɡ天tiān.

阿ā难nán.此cǐ不bù还huán天tiān.彼bǐ诸zhū四sì禅chán.四sì位wèi天tiān王wánɡ.独dú有yǒu钦qīn闻wén.不bù能nénɡ知zhī见jiàn.如rú今jīn世shì间jiān.旷kuànɡ野yě深shēn山shān.圣shènɡ道dào场chǎnɡ地dì.皆jiē阿ā罗luó汉hàn.所suǒ住zhù持chí故ɡù.世shì间jiān粗cū人rén.所suǒ不bù能nénɡ见jiàn.阿ā难nán.是shì十shí八bā天tiān.独dú行xínɡ无wú交jiāo.未wèi尽jìn形xínɡ累lèi.自zì此cǐ已yǐ还huán.名mínɡ为wéi色sè界jiè.

复fù次cì阿ā难nán.从cónɡ是shì有yǒu顶dǐnɡ.色sè边biān际jì中zhōnɡ.其qí间jiān复fù有yǒu.二èr种zhǒnɡ歧qí路lù.若ruò于yú舍shě心xīn.发fā明mínɡ智zhì慧huì.慧huì光ɡuānɡ圆yuán通tōnɡ.便biàn出chū尘chén界jiè.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.入rù菩pú萨sà乘chénɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi回huí心xīn.大dà阿ā罗luó汉hàn.

若ruò在zài舍shě心xīn.舍shě厌yàn成chénɡ就jiù.觉jué身shēn为wéi碍ài.销xiāo碍ài入rù空kōnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi空kōnɡ处chù.诸zhū碍ài既jì销xiāo.无wú碍ài无wú灭miè.其qí中zhōnɡ唯wéi留liú.阿ā赖lài耶yē识shí.全quán于yú末mò那nà.半bàn分fēn微wēi细xì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi识shí处chù.空kōnɡ色sè既jì亡wánɡ.识shí心xīn都dōu灭miè.十shí方fānɡ寂jì然rán.迥jiǒnɡ无wú攸yōu往wǎnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú所suǒ有yǒu处chù.识shí性xìnɡ不bú动dònɡ.以yǐ灭miè穷qiónɡ研yán.于yú无wú尽jìn中zhōnɡ.发fā宣xuān尽jìn性xìnɡ.如rú存cún不bù存cún.若ruò尽jìn非fēi尽jìn.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi非fēi想xiǎnɡ非fēi非fēi想xiǎnɡ处chù.

此cǐ等děnɡ穷qiónɡ空kōnɡ.不bú尽jìn空kōnɡ理lǐ.从cónɡ不bù还huán天tiān.圣shènɡ道dào穷qiónɡ者zhě.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ不bù回huí心xīn.钝dùn阿ā罗luó汉hàn.若ruò从cónɡ无wú想xiǎnɡ.诸zhū外wài道dào天tiān.穷qiónɡ空kōnɡ不bù归ɡuī.迷mí漏lòu无wú闻wén.便biàn入rù轮lún转zhuǎn.

阿ā难nán.是shì诸zhū天tiān上shànɡ.各ɡè各ɡè天tiān人rén.则zé是shì凡fán夫fū.业yè果ɡuǒ酬chóu答dá.答dá尽jìn入rù轮lún.彼bǐ之zhī天tiān王wánɡ.即jí是shì菩pú萨sà.游yóu三sān摩mó提tí.渐jiàn次cì增zēnɡ进jìn.回huí向xiànɡ圣shènɡ伦lún.所suǒ修xiū行xínɡ路lù.

阿ā难nán.是shì四sì空kōnɡ天tiān.身shēn心xīn灭miè尽jìn.定dìnɡ性xìnɡ现xiàn前qián.无wú业yè果ɡuǒ色sè.从cónɡ此cǐ逮dài终zhōnɡ.名mínɡ无wú色sè界jiè.此cǐ皆jiē不bù了liǎo.妙miào觉jué明mínɡ心xīn.积jī妄wànɡ发fā生shēnɡ.妄wànɡ有yǒu三sān界jiè.中zhōnɡ间jiān妄wànɡ随suí.七qī趣qù沉chén溺nì.补bǔ特tè伽qié罗luó.各ɡè从cónɡ其qí类lèi.

复fù次cì阿ā难nán.是shì三sān界jiè中zhōnɡ.复fù有yǒu四sì种zhǒnɡ.阿ā修xiū罗luó类lèi.若ruò于yú鬼ɡuǐ道dào.以yǐ护hù法fǎ力lì.成chénɡ通tōnɡ入rù空kōnɡ.此cǐ阿ā修xiū罗luó.从cónɡ卵luǎn而ér生shēnɡ.鬼ɡuǐ趣qù所suǒ摄shè.若ruò于yú天tiān中zhōnɡ.降jiànɡ德dé贬biǎn坠zhuì.其qí所suǒ卜bǔ居jū.邻lín于yú日rì月yuè.此cǐ阿ā修xiū罗luó.从cónɡ胎tāi而ér出chū.人rén趣qù所suǒ摄shè.

有yǒu修xiū罗luó王wánɡ.执zhí持chí世shì界jiè.力lì洞dònɡ无wú畏wèi.能nénɡ与yǔ梵fàn王wánɡ.及jí天tiān帝dì释shì.四sì天tiān争zhēnɡ权quán.此cǐ阿ā修xiū罗luó.因yīn变biàn化huà有yǒu.天tiān趣qù所suǒ摄shè.阿ā难nán.别bié有yǒu一yī分fēn.下xià劣liè修xiū罗luó.生shēnɡ大dà海hǎi心xīn.沉chén水shuǐ穴xué口kǒu.旦dàn游yóu虚xū空kōnɡ.暮mù归ɡuī水shuǐ宿sù.此cǐ阿ā修xiū罗luó.因yīn湿shī气qì有yǒu.畜chù生shēnɡ趣qù摄shè.

阿ā难nán.如rú是shì地dì狱yù.饿è鬼ɡuǐ畜chù生shēnɡ.人rén及jí神shén仙xiān.天tiān洎jì修xiū罗luó.精jīnɡ研yán七qī趣qù.皆jiē是shì昏hūn沉chén.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.妄wànɡ想xiǎnɡ受shòu生shēnɡ.妄wànɡ想xiǎnɡ随suí业yè.于yú妙miào圆yuán明mínɡ.无wú作zuò本běn心xīn.皆jiē如rú空kōnɡ华huā.元yuán无wú所suǒ著zhuó.但dàn一yī虚xū妄wànɡ.更ɡènɡ无wú根ɡēn绪xù.

阿ā难nán.此cǐ等děnɡ众zhònɡ生shēnɡ.不bù识shí本běn心xīn.受shòu此cǐ轮lún回huí.经jīnɡ无wú量liànɡ劫jié.不bù得dé真zhēn净jìnɡ.皆jiē由yóu随suí顺shùn.杀shā盗dào淫yín故ɡù.反fǎn此cǐ三sān种zhǒnɡ.又yòu则zé出chū生shēnɡ.无wú杀shā盗dào淫yín.有yǒu名mínɡ鬼ɡuǐ伦lún.无wú名mínɡ天tiān趣qù.有yǒu无wú相xiānɡ倾qīnɡ.起qǐ轮lún回huí性xìnɡ.若ruò得dé妙miào发fā.三sān摩mó提tí者zhě.则zé妙miào常chánɡ寂jì.有yǒu无wú二èr无wú.无wú二èr亦yì灭miè.尚shànɡ无wú不bù杀shā.不bù偷tōu不bù淫yín.云yún何hé更ɡènɡ随suí.杀shā盗dào淫yín事shì.

阿ā难nán.不bú断duàn三sān业yè.各ɡè各ɡè有yǒu私sī.因yīn各ɡè各ɡè私sī.众zhònɡ私sī同tónɡ分fēn.非fēi无wú定dìnɡ处chù.自zì妄wànɡ发fā生shēnɡ.生shēnɡ妄wànɡ无wú因yīn.无wú可kě寻xún究jiū.汝rǔ勖xù修xiū行xínɡ.欲yù得dé菩pú提tí.要yào除chú三sān惑huò.不bú尽jìn三sān惑huò.纵zònɡ得dé神shén通tōnɡ.皆jiē是shì世shì间jiān.有yǒu为wéi功ɡōnɡ用yònɡ.习xí气qì不bú灭miè.落luò于yú魔mó道dào.虽suī欲yù除chú妄wànɡ.倍bèi加jiā虚xū伪wěi.如rú来lái说shuō为wéi.可kě哀āi怜lián者zhě.汝rǔ妄wànɡ自zì造zào.非fēi菩pú提tí咎jiù.作zuò是shì说shuō者zhě.名mínɡ为wéi正zhènɡ说shuō.若ruò他tā说shuō者zhě.即jí魔mó王wánɡ说shuō.

即jí时shí如rú来lái.将jiānɡ罢bà法fǎ座zuò.于yú师shī子zǐ床chuánɡ.揽lǎn七qī宝bǎo几jī.回huí紫zǐ金jīn山shān.再zài来lái凭pínɡ倚yǐ.普pǔ告ɡào大dà众zhònɡ.及jí阿ā难nán言yán.汝rǔ等děnɡ有yǒu学xué.缘yuán觉jué声shēnɡ闻wén.今jīn日rì回huí心xīn.趣qù大dà菩pú提tí.无wú上shànɡ妙miào觉jué.吾wú今jīn已yǐ说shuō.真zhēn修xiū行xínɡ法fǎ.

汝rǔ犹yóu未wèi识shí.修xiū奢shē摩mó他tā.毗pí婆pó舍shě那nà.微wēi细xì魔mó事shì.魔mó境jìnɡ现xiàn前qián.汝rǔ不bù能nénɡ识shí.洗xǐ心xīn非fēi正zhènɡ.落luò于yú邪xié见jiàn.或huò汝rǔ阴yīn魔mó.或huò复fù天tiān魔mó.或huò著zhuó鬼ɡuǐ神shén.或huò遭zāo魑chī魅mèi.心xīn中zhōnɡ不bù明mínɡ.认rèn贼zéi为wéi子zǐ.又yòu复fù于yú中zhōnɡ.得dé少shǎo为wéi足zú.如rú第dì四sì禅chán.无wú闻wén比bǐ丘qiū.妄wànɡ言yán证zhènɡ圣shènɡ.天tiān报bào已yǐ毕bì.衰shuāi相xiànɡ现xiàn前qián.谤bànɡ阿ā罗luó汉hàn.身shēn遭zāo后hòu有yǒu.堕duò阿ā鼻bí狱yù.汝rǔ应yīnɡ谛dì听tīnɡ.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.仔zǐ细xì分fēn别bié.阿ā难nán起qǐ立lì.并bìnɡ其qí会huì中zhōnɡ.同tónɡ有yǒu学xué者zhě.欢huān喜xǐ顶dǐnɡ礼lǐ.伏fú听tīnɡ慈cí诲huì.

佛fó告ɡào阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.汝rǔ等děnɡ当dānɡ知zhī.有yǒu漏lòu世shì界jiè.十shí二èr类lèi生shēnɡ.本běn觉jué妙miào明mínɡ.觉jué圆yuán心xīn体tǐ.与yǔ十shí方fānɡ佛fó.无wú二èr无wú别bié.由yóu汝rǔ妄wànɡ想xiǎnɡ.迷mí理lǐ为wéi咎jiù.痴chī爱ài发fā生shēnɡ.生shēnɡ发fā遍biàn迷mí.故ɡù有yǒu空kōnɡ性xìnɡ.化huà迷mí不bù息xī.有yǒu世shì界jiè生shēnɡ.则zé此cǐ十shí方fānɡ.微wēi尘chén国ɡuó土tǔ.非fēi无wú漏lòu者zhě.皆jiē是shì迷mí顽wán.妄wànɡ想xiǎnɡ安ān立lì.当dānɡ知zhī虚xū空kōnɡ.生shēnɡ汝rǔ心xīn内nèi.犹yóu如rú片piàn云yún.点diǎn太tài清qīnɡ里lǐ.况kuànɡ诸zhū世shì界jiè.在zài虚xū空kōnɡ耶yé.

汝rǔ等děnɡ一yī人rén.发fā真zhēn归ɡuī元yuán.此cǐ十shí方fānɡ空kōnɡ.皆jiē悉xī销xiāo殒yǔn.云yún何hé空kōnɡ中zhōnɡ.所suǒ有yǒu国ɡuó土tǔ.而ér不bú振zhèn裂liè.汝rǔ辈bèi修xiū禅chán.饰shì三sān摩mó地dì.十shí方fānɡ菩pú萨sà.及jí诸zhū无wú漏lòu.大dà阿ā罗luó汉hàn.心xīn精jīnɡ通tōnɡ吻wěn.当dānɡ处chù湛zhàn然rán.一yī切qiè魔mó王wánɡ.及jí与yǔ鬼ɡuǐ神shén.诸zhū凡fán夫fū天tiān.见jiàn其qí宫ɡōnɡ殿diàn.无wú故ɡù崩bēnɡ裂liè.大dà地dì振zhèn坼chè.水shuǐ陆lù飞fēi腾ténɡ.无wú不bù惊jīnɡ慑shè.凡fán夫fū昏hūn暗àn.不bù觉jué迁qiān讹é.

彼bǐ等děnɡ咸xián得dé.五wǔ种zhǒnɡ神shén通tōnɡ.唯wéi除chú漏lòu尽jìn.恋liàn此cǐ尘chén劳láo.如rú何hé令lìnɡ汝rǔ.摧cuī裂liè其qí处chù.是shì故ɡù鬼ɡuǐ神shén.及jí诸zhū天tiān魔mó.魍wǎnɡ魉liǎnɡ妖yāo精jīnɡ.于yú三sān昧mèi时shí.佥qiān来lái恼nǎo汝rǔ.然rán彼bǐ诸zhū魔mó.虽suī有yǒu大dà怒nù.彼bǐ尘chén劳láo内nèi.汝rǔ妙miào觉jué中zhōnɡ.如rú风fēnɡ吹chuī光ɡuānɡ.如rú刀dāo断duàn水shuǐ.了liǎo不bù相xiānɡ触chù.汝rǔ如rú沸fèi汤tānɡ.彼bǐ如rú坚jiān冰bīnɡ.暖nuǎn气qì渐jiàn邻lín.不bú日rì销xiāo殒yǔn.徒tú恃shì神shén力lì.但dàn为wéi其qí客kè.

成chénɡ就jiù破pò乱luàn.由yóu汝rǔ心xīn中zhōnɡ.五wǔ阴yīn主zhǔ人rén.主zhǔ人rén若ruò迷mí.客kè得dé其qí便biàn.当dānɡ处chù禅chán那nà.觉jué悟wù无wú惑huò.则zé彼bǐ魔mó事shì.无wú奈nài汝rǔ何hé.阴yīn销xiāo入rù明mínɡ.则zé彼bǐ群qún邪xié.咸xián受shòu幽yōu气qì.明mínɡ能nénɡ破pò暗àn.近jìn自zì销xiāo殒yǔn.如rú何hé敢ɡǎn留liú.扰rǎo乱luàn禅chán定dìnɡ.

若ruò不bù明mínɡ悟wù.被bèi阴yīn所suǒ迷mí.则zé汝rǔ阿ā难nán.必bì为wéi魔mó子zǐ.成chénɡ就jiù魔mó人rén.如rú摩mó登dēnɡ伽qié.殊shū为wéi眇miǎo劣liè.彼bǐ唯wéi咒zhòu汝rǔ.破pò佛fó律lǜ仪yí.八bā万wàn行hénɡ中zhōnɡ.只zhǐ毁huǐ一yī戒jiè.心xīn清qīnɡ净jìnɡ故ɡù.尚shànɡ未wèi沦lún溺nì.此cǐ乃nǎi隳huī汝rǔ.宝bǎo觉jué全quán身shēn.如rú宰zǎi臣chén家jiā.忽hū逢fénɡ籍jí没mò.宛wǎn转zhuǎn零línɡ落luò.无wú可kě哀āi救jiù.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.汝rǔ坐zuò道dào场chǎnɡ.销xiāo落luò诸zhū念niàn.其qí念niàn若ruò尽jìn.则zé诸zhū离lí念niàn.一yī切qiè精jīnɡ明mínɡ.动dònɡ静jìnɡ不bù移yí.忆yì忘wànɡ如rú一yī.当dānɡ住zhù此cǐ处chù.入rù三sān摩mó提tí.如rú明mínɡ目mù人rén.处chǔ大dà幽yōu暗àn.精jīnɡ性xìnɡ妙miào净jìnɡ.心xīn未wèi发fā光ɡuānɡ.此cǐ则zé名mínɡ为wéi.色sè阴yīn区qū宇yǔ.若ruò目mù明mínɡ朗lǎnɡ.十shí方fānɡ洞dònɡ开kāi.无wú复fù幽yōu黯àn.名mínɡ色sè阴yīn尽jìn.是shì人rén则zé能nénɡ.超chāo越yuè劫jié浊zhuó.观ɡuān其qí所suǒ由yóu.坚jiān固ɡù妄wànɡ想xiǎnɡ.以yǐ为wéi其qí本běn.

阿ā难nán.当dānɡ在zài此cǐ中zhōnɡ.精jīnɡ研yán妙miào明mínɡ.四sì大dà不bù织zhī.少shǎo选xuǎn之zhī间jiān.身shēn能nénɡ出chū碍ài.此cǐ名mínɡ精jīnɡ明mínɡ.流liú溢yì前qián境jìnɡ.斯sī但dàn功ɡōnɡ用yònɡ.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

阿ā难nán.复fù以yǐ此cǐ心xīn.精jīnɡ研yán妙miào明mínɡ.其qí身shēn内nèi彻chè.是shì人rén忽hū然rán.于yú其qí身shēn内nèi.拾shí出chū蛲náo蛔huí.身shēn相xiànɡ宛wǎn然rán.亦yì无wú伤shānɡ毁huǐ.此cǐ名mínɡ精jīnɡ明mínɡ.流liú溢yì形xínɡ体tǐ.斯sī但dàn精jīnɡ行xínɡ.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.内nèi外wài精jīnɡ研yán.其qí时shí魂hún魄pò.意yì志zhì精jīnɡ神shén.除chú执zhí受shòu身shēn.余yú皆jiē涉shè入rù.互hù为wéi宾bīn主zhǔ.忽hū于yú空kōnɡ中zhōnɡ.闻wén说shuō法fǎ声shēnɡ.或huò闻wén十shí方fānɡ.同tónɡ敷fū密mì义yì.此cǐ名mínɡ精jīnɡ魄pò.递dì相xiānɡ离lí合hé.成chénɡ就jiù善shàn种zhǒnɡ.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.澄chénɡ露lù皎jiǎo彻chè.内nèi光ɡuānɡ发fā明mínɡ.十shí方fānɡ遍biàn作zuò.阎yán浮fú檀tán色sè.一yī切qiè种zhǒnɡ类lèi.化huà为wéi如rú来lái.于yú时shí忽hū见jiàn.毗pí卢lú遮zhē那nà.踞jù天tiān光ɡuānɡ台tái.千qiān佛fó围wéi绕rào.百bǎi亿yì国ɡuó土tǔ.及jí与yǔ莲lián华huā.俱jù时shí出chū现xiàn.此cǐ名mínɡ心xīn魂hún.灵línɡ悟wù所suǒ染rǎn.心xīn光ɡuānɡ研yán明mínɡ.照zhào诸zhū世shì界jiè.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.精jīnɡ研yán妙miào明mínɡ.观ɡuān察chá不bù停tínɡ.抑yì按àn降xiánɡ伏fú.制zhì止zhǐ超chāo越yuè.于yú时shí忽hū然rán.十shí方fānɡ虚xū空kōnɡ.成chénɡ七qī宝bǎo色sè.或huò百bǎi宝bǎo色sè.同tónɡ时shí遍biàn满mǎn.不bù相xiānɡ留liú碍ài.青qīnɡ黄huánɡ赤chì白bái.各ɡè各ɡè纯chún现xiàn.此cǐ名mínɡ抑yì按àn.功ɡōnɡ力lì逾yú分fèn.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.研yán究jiū澄chénɡ彻chè.精jīnɡ光ɡuānɡ不bú乱luàn.忽hū于yú夜yè半bàn.在zài暗àn室shì内nèi.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ物wù.不bù殊shū白bái昼zhòu.而ér暗àn室shì物wù.亦yì不bù除chú灭miè.此cǐ名mínɡ心xīn细xì.密mì澄chénɡ其qí见jiàn.所suǒ视shì洞dònɡ幽yōu.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.圆yuán入rù虚xū融rónɡ.四sì体tǐ忽hū然rán.同tónɡ于yú草cǎo木mù.火huǒ烧shāo刀dāo斫zhuó.曾cénɡ无wú所suǒ觉jué.又yòu则zé火huǒ光ɡuānɡ.不bù能nénɡ烧shāo爇ruò.纵zònɡ割ɡē其qí肉ròu.犹yóu如rú削xiāo木mù.此cǐ名mínɡ尘chén并bìnɡ.排pái四sì大dà性xìnɡ.一yī向xiànɡ入rù纯chún.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.成chénɡ就jiù清qīnɡ净jìnɡ.净jìnɡ心xīn功ɡōnɡ极jí.忽hū见jiàn大dà地dì.十shí方fānɡ山shān河hé.皆jiē成chénɡ佛fó国ɡuó.具jù足zú七qī宝bǎo.光ɡuānɡ明mínɡ遍biàn满mǎn.又yòu见jiàn恒hénɡ沙shā.诸zhū佛fó如rú来lái.遍biàn满mǎn空kōnɡ界jiè.楼lóu殿diàn华huá丽lì.下xià见jiàn地dì狱yù.上shànɡ观ɡuān天tiān宫ɡōnɡ.得dé无wú障zhànɡ碍ài.此cǐ名mínɡ欣xīn厌yàn.凝nínɡ想xiǎnɡ日rì深shēn.想xiǎnɡ久jiǔ化huà成chénɡ.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.研yán究jiū深shēn远yuǎn.忽hū于yú中zhōnɡ夜yè.遥yáo见jiàn远yuǎn方fānɡ.市shì井jǐnɡ街jiē巷xiànɡ.亲qīn族zú眷juàn属shǔ.或huò闻wén其qí语yǔ.此cǐ名mínɡ迫pò心xīn.逼bī极jí飞fēi出chū.故ɡù多duō隔ɡé见jiàn.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.研yán究jiū精jīnɡ极jí.见jiàn善shàn知zhī识shí.形xínɡ体tǐ变biàn移yí.少shǎo选xuǎn无wú端duān.种zhǒnɡ种zhǒnɡ迁qiān改ɡǎi.此cǐ名mínɡ邪xié心xīn.含hán受shòu魑chī魅mèi.或huò遭zāo天tiān魔mó.入rù其qí心xīn腹fù.无wú端duān说shuō法fǎ.通tōnɡ达dá妙miào义yì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.魔mó事shì销xiāo歇xiē.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

阿ā难nán.如rú是shì十shí种zhǒnɡ.禅chán那nà现xiàn境jìnɡ.皆jiē是shì色sè阴yīn.用yònɡ心xīn交jiāo互hù.故ɡù现xiàn斯sī事shì.众zhònɡ生shēnɡ顽wán迷mí.不bú自zì忖cǔn量liànɡ.逢fénɡ此cǐ因yīn缘yuán.迷mí不bú自zì识shí.谓wèi言yán登dēnɡ圣shènɡ.大dà妄wànɡ语yǔ成chénɡ.堕duò无wú间jiàn狱yù.汝rǔ等děnɡ当dānɡ依yī.如rú来lái灭miè后hòu.于yú末mò法fǎ中zhōnɡ.宣xuān示shì斯sī义yì.无wú令lìnɡ天tiān魔mó.得dé其qí方fānɡ便biàn.保bǎo持chí覆fù护hù.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.修xiū三sān摩mó提tí.奢shē摩mó他tā中zhōnɡ.色sè阴yīn尽jìn者zhě.见jiàn诸zhū佛fó心xīn.如rú明mínɡ镜jìnɡ中zhōnɡ.显xiǎn现xiàn其qí像xiànɡ.若ruò有yǒu所suǒ得dé.而ér未wèi能nénɡ用yònɡ.犹yóu如rú魇yǎn人rén.手shǒu足zú宛wǎn然rán.见jiàn闻wén不bú惑huò.心xīn触chù客kè邪xié.而ér不bù能nénɡ动dònɡ.此cǐ则zé名mínɡ为wéi.受shòu阴yīn区qū宇yǔ.若ruò魇yǎn咎jiù歇xiē.其qí心xīn离lí身shēn.返fǎn观ɡuān其qí面miàn.去qù住zhù自zì由yóu.无wú复fù留liú碍ài.名mínɡ受shòu阴yīn尽jìn.是shì人rén则zé能nénɡ.超chāo越yuè见jiàn浊zhuó.观ɡuān其qí所suǒ由yóu.虚xū明mínɡ妄wànɡ想xiǎnɡ.以yǐ为wéi其qí本běn.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.当dānɡ在zài此cǐ中zhōnɡ.得dé大dà光ɡuānɡ耀yào.其qí心xīn发fā明mínɡ.内nèi抑yì过ɡuò分fèn.忽hū于yú其qí处chù.发fā无wú穷qiónɡ悲bēi.如rú是shì乃nǎi至zhì.观ɡuān见jiàn蚊wén虻ménɡ.犹yóu如rú赤chì子zǐ.心xīn生shēnɡ怜lián愍mǐn.不bù觉jué流liú泪lèi.此cǐ名mínɡ功ɡōnɡ用yònɡ.抑yì摧cuī过ɡuò越yuè.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.觉jué了liǎo不bù迷mí.久jiǔ自zì销xiāo歇xiē.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu悲bēi魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén则zé悲bēi.啼tí泣qì无wú限xiàn.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

阿ā难nán.又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.胜shènɡ相xiànɡ现xiàn前qián.感ɡǎn激jī过ɡuò分fèn.忽hū于yú其qí中zhōnɡ.生shēnɡ无wú限xiàn勇yǒnɡ.其qí心xīn猛měnɡ利lì.志zhì齐qí诸zhū佛fó.谓wèi三sān僧sēnɡ祇qí.一yī念niàn能nénɡ越yuè.此cǐ名mínɡ功ɡōnɡ用yònɡ.陵línɡ率shuài过ɡuò越yuè.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.觉jué了liǎo不bù迷mí.久jiǔ自zì销xiāo歇xiē.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu狂kuánɡ魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén则zé夸kuā.我wǒ慢màn无wú比bǐ.其qí心xīn乃nǎi至zhì.上shànɡ不bú见jiàn佛fó.下xià不bú见jiàn人rén.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.前qián无wú新xīn证zhènɡ.归ɡuī失shī故ɡù居jū.智zhì力lì衰shuāi微wēi.入rù中zhōnɡ隳huī地dì.迥jiǒnɡ无wú所suǒ见jiàn.心xīn中zhōnɡ忽hū然rán.生shēnɡ大dà枯kū渴kě.于yú一yī切qiè时shí.沉chén忆yì不bú散sàn.将jiānɡ此cǐ以yǐ为wéi.勤qín精jīnɡ进jìn相xiànɡ.此cǐ名mínɡ修xiū心xīn.无wú慧huì自zì失shī.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu忆yì魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.旦dàn夕xī撮cuō心xīn.悬xuán在zài一yī处chù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.慧huì力lì过ɡuò定dìnɡ.失shī于yú猛měnɡ利lì.以yǐ诸zhū胜shènɡ性xìnɡ.怀huái于yú心xīn中zhōnɡ.自zì心xīn已yǐ疑yí.是shì卢lú舍shě那nà.得dé少shǎo为wéi足zú.此cǐ名mínɡ用yònɡ心xīn.亡wánɡ失shī恒hénɡ审shěn.溺nì于yú知zhī见jiàn.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu下xià劣liè.易yì知zhī足zú魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén自zì言yán.我wǒ得dé无wú上shànɡ.第dì一yī义yì谛dì.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.新xīn证zhènɡ未wèi获huò.故ɡù心xīn已yǐ亡wánɡ.历lì览lǎn二èr际jì.自zì生shēnɡ艰jiān险xiǎn.于yú心xīn忽hū然rán.生shēnɡ无wú尽jìn忧yōu.如rú坐zuò铁tiě床chuánɡ.如rú饮yǐn毒dú药yào.心xīn不bú欲yù活huó.常chánɡ求qiú于yú人rén.令lìnɡ害hài其qí命mìnɡ.早zǎo取qǔ解jiě脱tuō.此cǐ名mínɡ修xiū行xínɡ.失shī于yú方fānɡ便biàn.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.常chánɡ忧yōu愁chóu魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.手shǒu执zhí刀dāo剑jiàn.自zì割ɡē其qí肉ròu.欣xīn其qí舍shě寿shòu.或huò常chánɡ忧yōu愁chóu.走zǒu入rù山shān林lín.不bú耐nài见jiàn人rén.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.处chǔ清qīnɡ净jìnɡ中zhōnɡ.心xīn安ān隐yǐn后hòu.忽hū然rán自zì有yǒu.无wú限xiàn喜xǐ生shēnɡ.心xīn中zhōnɡ欢huān悦yuè.不bù能nénɡ自zì止zhǐ.此cǐ名mínɡ轻qīnɡ安ān.无wú慧huì自zì禁jìn.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.好hào喜xǐ乐lè魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén则zé笑xiào.于yú衢qú路lù旁páng.自zì歌ɡē自zì舞wǔ.自zì谓wèi已yǐ得dé.无wú碍ài解jiě脱tuō.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.自zì谓wèi已yǐ足zú.忽hū有yǒu无wú端duān.大dà我wǒ慢màn起qǐ.如rú是shì乃nǎi至zhì.慢màn与yǔ过ɡuò慢màn.及jí慢màn过ɡuò慢màn.或huò增zēnɡ上shànɡ慢màn.或huò卑bēi劣liè慢màn.一yī时shí俱jù发fā.心xīn中zhōnɡ尚shànɡ轻qīnɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.何hé况kuànɡ下xià位wèi.声shēnɡ闻wén缘yuán觉jué.此cǐ名mínɡ见jiàn胜shènɡ.无wú慧huì自zì救jiù.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.

若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.大dà我wǒ慢màn魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.不bù礼lǐ塔tǎ庙miào.摧cuī毁huǐ经jīnɡ像xiànɡ.谓wèi檀tán越yuè言yán.此cǐ是shì金jīn铜tónɡ.或huò是shì土tǔ木mù.经jīnɡ是shì树shù叶yè.或huò是shì氎dié华huā.肉ròu身shēn真zhēn常chánɡ.不bú自zì恭ɡōnɡ敬jìnɡ.却què崇chónɡ土tǔ木mù.实shí为wéi颠diān倒dǎo.其qí深shēn信xìn者zhě.从cónɡ其qí毁huǐ碎suì.埋mái弃qì地dì中zhōnɡ.疑yí误wù众zhònɡ生shēnɡ.入rù无wú间jiàn狱yù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.于yú精jīnɡ明mínɡ中zhōnɡ.圆yuán悟wù精jīnɡ理lǐ.得dé大dà随suí顺shùn.其qí心xīn忽hū生shēnɡ.无wú量liànɡ轻qīnɡ安ān.已yǐ言yán成chénɡ圣shènɡ.得dé大dà自zì在zài.此cǐ名mínɡ因yīn慧huì.获huò诸zhū轻qīnɡ清qīnɡ.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.好hào轻qīnɡ清qīnɡ魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.自zì谓wèi满mǎn足zú.更ɡènɡ不bù求qiú进jìn.此cǐ等děnɡ多duō作zuò.无wú闻wén比bǐ丘qiū.疑yí误wù众zhònɡ生shēnɡ.堕duò阿ā鼻bí狱yù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.于yú明mínɡ悟wù中zhōnɡ.得dé虚xū明mínɡ性xìnɡ.其qí中zhōnɡ忽hū然rán.归ɡuī向xiànɡ永yǒnɡ灭miè.拨bō无wú因yīn果ɡuǒ.一yī向xiànɡ入rù空kōnɡ.空kōnɡ心xīn现xiàn前qián.乃nǎi至zhì心xīn生shēnɡ.长zhǎnɡ断duàn灭miè解jiě.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.

若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu空kōnɡ魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.乃nǎi谤bànɡ持chí戒jiè.名mínɡ为wéi小xiǎo乘chénɡ.菩pú萨sà悟wù空kōnɡ.有yǒu何hé持chí犯fàn.其qí人rén常chánɡ于yú.信xìn心xīn檀tán越yuè.饮yǐn酒jiǔ啖dàn肉ròu.广ɡuǎnɡ行xínɡ淫yín秽huì.因yīn魔mó力lì故ɡù.摄shè其qí前qián人rén.不bù生shēnɡ疑yí谤bànɡ.鬼ɡuǐ心xīn久jiǔ入rù.或huò食shí屎shǐ尿niào.与yǔ酒jiǔ肉ròu等děnɡ.一yī种zhǒnɡ俱jù空kōnɡ.破pò佛fó律lǜ仪yí.误wù入rù人rén罪zuì.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.味wèi其qí虚xū明mínɡ.深shēn入rù心xīn骨ɡǔ.其qí心xīn忽hū有yǒu.无wú限xiàn爱ài生shēnɡ.爱ài极jí发fā狂kuánɡ.便biàn为wéi贪tān欲yù.此cǐ名mínɡ定dìnɡ境jìnɡ.安ān顺shùn入rù心xīn.无wú慧huì自zì持chí.误wù入rù诸zhū欲yù.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.

若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu欲yù魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.一yī向xiànɡ说shuō欲yù.为wéi菩pú提tí道dào.化huà诸zhū白bái衣yī.平pínɡ等děnɡ行xínɡ欲yù.其qí行xínɡ淫yín者zhě.名mínɡ持chí法fǎ子zǐ.神shén鬼ɡuǐ力lì故ɡù.于yú末mò世shì中zhōnɡ.摄shè其qí凡fán愚yú.其qí数shù至zhì百bǎi.如rú是shì乃nǎi至zhì.一yī百bǎi二èr百bǎi.或huò五wǔ六liù百bǎi.多duō满mǎn千qiān万wàn.魔mó心xīn生shēnɡ厌yàn.离lí其qí身shēn体tǐ.威wēi德dé既jì无wú.陷xiàn于yú王wánɡ难nàn.疑yí误wù众zhònɡ生shēnɡ.入rù无wú间jiàn狱yù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

阿ā难nán.如rú是shì十shí种zhǒnɡ.禅chán那nà现xiàn境jìnɡ.皆jiē是shì受shòu阴yīn.用yònɡ心xīn交jiāo互hù.故ɡù现xiàn斯sī事shì.众zhònɡ生shēnɡ顽wán迷mí.不bú自zì忖cǔn量liànɡ.逢fénɡ此cǐ因yīn缘yuán.迷mí不bú自zì识shí.谓wèi言yán登dēnɡ圣shènɡ.大dà妄wànɡ语yǔ成chénɡ.堕duò无wú间jiàn狱yù.汝rǔ等děnɡ亦yì当dānɡ.将jiānɡ如rú来lái语yǔ.于yú我wǒ灭miè后hòu.传chuán示shì末mò法fǎ.遍biàn令lìnɡ众zhònɡ生shēnɡ.开kāi悟wù斯sī义yì.无wú令lìnɡ天tiān魔mó.得dé其qí方fānɡ便biàn.保bǎo持chí覆fù护hù.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.修xiū三sān摩mó提tí.受shòu阴yīn尽jìn者zhě.虽suī未wèi漏lòu尽jìn.心xīn离lí其qí形xínɡ.如rú鸟niǎo出chū笼lónɡ.已yǐ能nénɡ成chénɡ就jiù.从cónɡ是shì凡fán身shēn.上shànɡ历lì菩pú萨sà.六liù十shí圣shènɡ位wèi.得dé意yì生shēnɡ身shēn.随suí往wǎnɡ无wú碍ài.譬pì如rú有yǒu人rén.熟shú寐mèi寱yì言yán.是shì人rén虽suī则zé.无wú别bié所suǒ知zhī.其qí言yán已yǐ成chénɡ.音yīn韵yùn伦lún次cì.令lìnɡ不bú寐mèi者zhě.咸xián悟wù其qí语yǔ.此cǐ则zé名mínɡ为wéi.想xiǎnɡ阴yīn区qū宇yǔ.

若ruò动dònɡ念niàn尽jìn.浮fú想xiǎnɡ销xiāo除chú.于yú觉jué明mínɡ心xīn.如rú去qù尘chén垢ɡòu.一yī伦lún生shēnɡ死sǐ.首shǒu尾wěi圆yuán照zhào.名mínɡ想xiǎnɡ阴yīn尽jìn.是shì人rén则zé能nénɡ.超chāo烦fán恼nǎo浊zhuó.观ɡuān其qí所suǒ由yóu.融rónɡ通tōnɡ妄wànɡ想xiǎnɡ.以yǐ为wéi其qí本běn.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài圆yuán明mínɡ.锐ruì其qí精jīnɡ思sī.贪tān求qiú善shàn巧qiǎo.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén不bù觉jué.是shì其qí魔mó著zhuó.自zì言yán谓wèi得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú巧qiǎo.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

其qí形xínɡ斯sī须xū.或huò作zuò比bǐ丘qiū.令lìnɡ彼bǐ人rén见jiàn.或huò为wéi帝dì释shì.或huò为wéi妇fù女nǚ.或huò比bǐ丘qiū尼ní.或huò寝qǐn暗àn室shì.身shēn有yǒu光ɡuānɡ明mínɡ.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.信xìn其qí教jiào化huà.摇yáo荡dànɡ其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.灾zāi祥xiánɡ变biàn异yì.或huò言yán如rú来lái.某mǒu处chù出chū世shì.或huò言yán劫jié火huǒ.或huò说shuō刀dāo兵bīnɡ.恐kǒnɡ怖bù于yú人rén.令lìnɡ其qí家jiā资zī.无wú故ɡù耗hào散sàn.此cǐ名mínɡ怪ɡuài鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

阿ā难nán.又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài游yóu荡dànɡ.飞fēi其qí精jīnɡ思sī.贪tān求qiú经jīnɡ历lì.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén亦yì不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú游yóu.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

自zì形xínɡ无wú变biàn.其qí听tīnɡ法fǎ者zhě.忽hū自zì见jiàn身shēn.坐zuò宝bǎo莲lián华huā.全quán体tǐ化huà成chénɡ.紫zǐ金jīn光ɡuānɡ聚jù.一yī众zhònɡ听tīnɡ人rén.各ɡè各ɡè如rú是shì.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.淫yín逸yì其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.诸zhū佛fó应yìnɡ世shì.某mǒu处chù某mǒu人rén.当dānɡ是shì某mǒu佛fó.化huà身shēn来lái此cǐ.某mǒu人rén即jí是shì.某mǒu菩pú萨sà等děnɡ.来lái化huà人rén间jiān.其qí人rén见jiàn故ɡù.心xīn生shēnɡ倾qīnɡ渴kě.邪xié见jiàn密mì兴xīnɡ.种zhǒnɡ智zhì销xiāo灭miè.此cǐ名mínɡ魃bá鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài绵mián吻wěn.澄chénɡ其qí精jīnɡ思sī.贪tān求qiú契qì合hé.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén实shí不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú合hé.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

其qí形xínɡ及jí彼bǐ.听tīnɡ法fǎ之zhī人rén.外wài无wú迁qiān变biàn.令lìnɡ其qí听tīnɡ者zhě.未wèi闻wén法fǎ前qián.心xīn自zì开kāi悟wù.念niàn念niàn移yí易yì.或huò得dé宿sù命mìnɡ.或huò有yǒu他tā心xīn.或huò见jiàn地dì狱yù.或huò知zhī人rén间jiān.好hào恶wù诸zhū事shì.或huò口kǒu说shuō偈jì.或huò自zì诵sònɡ经jīnɡ.各ɡè各ɡè欢huān娱yú.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.绵mián爱ài其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.佛fó有yǒu大dà小xiǎo.某mǒu佛fó先xiān佛fó.某mǒu佛fó后hòu佛fó.其qí中zhōnɡ亦yì有yǒu.真zhēn佛fó假jiǎ佛fó.男nán佛fó女nǚ佛fó.菩pú萨sà亦yì然rán.其qí人rén见jiàn故ɡù.洗xǐ涤dí本běn心xīn.易yì入rù邪xié悟wù.此cǐ名mínɡ魅mèi鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài根ɡēn本běn.穷qiónɡ览lǎn物wù化huà.性xìnɡ之zhī终zhōnɡ始shǐ.精jīnɡ爽shuǎnɡ其qí心xīn.贪tān求qiú辨biàn析xī.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén先xiān不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú元yuán.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

身shēn有yǒu威wēi神shén.摧cuī伏fú求qiú者zhě.令lìnɡ其qí座zuò下xià.虽suī未wèi闻wén法fǎ.自zì然rán心xīn伏fú.是shì诸zhū人rén等děnɡ.将jiānɡ佛fó涅niè槃pán.菩pú提tí法fǎ身shēn.即jí是shì现xiàn前qián.我wǒ肉ròu身shēn上shànɡ.父fù父fù子zǐ子zǐ.递dì代dài相xiānɡ生shēnɡ.即jí是shì法fǎ身shēn.常chánɡ住zhù不bù绝jué.都dōu指zhǐ现xiàn在zài.即jí为wéi佛fó国ɡuó.无wú别bié净jìnɡ居jū.及jí金jīn色sè相xiàng.其qí人rén信xìn受shòu.亡wánɡ失shī先xiān心xīn.身shēn命mìnɡ归ɡuī依yī.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì等děnɡ愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.推tuī究jiū其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.眼yǎn耳ěr鼻bí舌shé.皆jiē为wéi净jìnɡ土tǔ.男nán女nǚ二èr根ɡēn.即jí是shì菩pú提tí.涅niè槃pán真zhēn处chù.彼bǐ无wú知zhī者zhě.信xìn是shì秽huì言yán.此cǐ名mínɡ蛊ɡǔ毒dú.魇yǎn胜shènɡ恶è鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài悬xuán应yìng.周zhōu流liú精jīnɡ研yán.贪tān求qiú冥mínɡ感ɡǎn.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén元yuán不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú应yìnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

能nénɡ令lìnɡ听tīnɡ众zhònɡ.暂zàn见jiàn其qí身shēn.如rú百bǎi千qiān岁suì.心xīn生shēnɡ爱ài染rǎn.不bù能nénɡ舍shě离lí.身shēn为wéi奴nú仆pú.四sì事shì供ɡònɡ养yǎnɡ.不bù觉jué疲pí劳láo.各ɡè各ɡè令lìnɡ其qí.座zuò下xià人rén心xīn.知zhī是shì先xiān师shī.本běn善shàn知zhī识shí.别bié生shēnɡ法fǎ爱ài.粘nián如rú胶jiāo漆qī.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.亲qīn近jìn其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.我wǒ于yú前qián世shì.于yú某mǒu生shēnɡ中zhōnɡ.先xiān度dù某mǒu人rén.当dānɡ时shí是shì我wǒ.妻qī妾qiè兄xiōnɡ弟dì.今jīn来lái相xiānɡ度dù.与yǔ汝rǔ相xiānɡ随suí.归ɡuī某mǒu世shì界jiè.供ɡònɡ养yǎnɡ某mǒu佛fó.或huò言yán别bié有yǒu.大dà光ɡuānɡ明mínɡ天tiān.佛fó于yú中zhōnɡ住zhù.一yī切qiè如rú来lái.所suǒ休xiū居jū地dì.彼bǐ无wú知zhī者zhě.信xìn是shì虚xū诳kuánɡ.遗yí失shī本běn心xīn.此cǐ名mínɡ疠lì鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài深shēn入rù.克kè己jǐ辛xīn勤qín.乐lè处chǔ阴yīn寂jì.贪tān求qiú静jìnɡ谧mì.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén本běn不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú阴yīn.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

令lìnɡ其qí听tīnɡ人rén.各ɡè知zhī本běn业yè.或huò于yú其qí处chù.语yǔ一yī人rén言yán.汝rǔ今jīn未wèi死sǐ.已yǐ作zuò畜chù生shēnɡ.敕chì使shǐ一yī人rén.于yú后hòu踏tà尾wěi.顿dùn令lìnɡ其qí人rén.起qǐ不bù能nénɡ得dé.于yú是shì一yī众zhònɡ.倾qīnɡ心xīn钦qīn伏fú.有yǒu人rén起qǐ心xīn.已yǐ知zhī其qí肇zhào.佛fó律lǜ仪yí外wài.重chónɡ加jiā精jīnɡ苦kǔ.诽fěi谤bànɡ比bǐ丘qiū.骂mà詈lì徒tú众zhònɡ.讦jié露lù人rén事shì.不bú避bì讥jī嫌xián.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.未wèi然rán祸huò福fú.及jí至zhì其qí时shí.毫háo发fà无wú失shī.此cǐ大dà力lì鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài知zhī见jiàn.勤qín苦kǔ研yán寻xún.贪tān求qiú宿sù命mìnɡ.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén殊shū不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú知zhī.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

是shì人rén无wú端duān.于yú说shuō法fǎ处chù.得dé大dà宝bǎo珠zhū.其qí魔mó或huò时shí.化huà为wéi畜chù生shēnɡ.口kǒu衔xián其qí珠zhū.及jí杂zá珍zhēn宝bǎo.简jiǎn册cè符fú牍dú.诸zhū奇qí异yì物wù.先xiān授shòu彼bǐ人rén.后hòu著zhuó其qí体tǐ.或huò诱yòu听tīnɡ人rén.藏cánɡ于yú地dì下xià.有yǒu明mínɡ月yuè珠zhū.照zhào耀yào其qí处chù.是shì诸zhū听tīnɡ者zhě.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.多duō食shí药yào草cǎo.不bù餐cān嘉jiā馔zhuàn.或huò时shí日rì餐cān.一yī麻má一yī麦mài.其qí形xínɡ肥féi充chōnɡ.魔mó力lì持chí故ɡù.诽fěi谤bànɡ比bǐ丘qiū.骂mà詈lì徒tú众zhònɡ.不bú避bì讥jī嫌xián.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.他tā方fānɡ宝bǎo藏zànɡ.十shí方fānɡ圣shènɡ贤xián.潜qián匿nì之zhī处chù.随suí其qí后hòu者zhě.往wǎnɡ往wǎnɡ见jiàn有yǒu.奇qí异yì之zhī人rén.此cǐ名mínɡ山shān林lín.土tǔ地dì城chénɡ隍huánɡ.川chuān岳yuè鬼ɡuǐ神shén.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.或huò有yǒu宣xuān淫yín.破pò佛fó戒jiè律lǜ.与yǔ承chénɡ事shì者zhě.潜qián行xínɡ五wǔ欲yù.或huò有yǒu精jīnɡ进jìn.纯chún食shí草cǎo木mù.无wú定dìnɡ行xínɡ事shì.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài神shén通tōnɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ变biàn化huà.研yán究jiū化huà元yuán.贪tān取qǔ神shén力lì.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén诚chénɡ不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú通tōnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

是shì人rén或huò复fù.手shǒu执zhí火huǒ光ɡuānɡ.手shǒu撮cuō其qí光ɡuānɡ.分fēn于yú所suǒ听tīnɡ.四sì众zhònɡ头tóu上shànɡ.是shì诸zhū听tīnɡ人rén.顶dǐnɡ上shànɡ火huǒ光ɡuānɡ.皆jiē长chánɡ数shù尺chǐ.亦yì无wú热rè性xìnɡ.曾cénɡ不bù焚fén烧shāo.或huò水shuǐ上shànɡ行xínɡ.如rú履lǚ平pínɡ地dì.或huò于yú空kōnɡ中zhōnɡ.安ān坐zuò不bú动dònɡ.或huò入rù瓶pínɡ内nèi.或huò处chǔ囊nánɡ中zhōnɡ.越yuè牖yǒu透tòu垣yuán.曾cénɡ无wú障zhànɡ碍ài.唯wéi于yú刀dāo兵bīnɡ.不bù得dé自zì在zài.自zì言yán是shì佛fó.身shēn著zhuó白bái衣yī.受shòu比bǐ丘qiū礼lǐ.诽fěi谤bànɡ禅chán律lǜ.骂mà詈lì徒tú众zhònɡ.讦jié露lù人rén事shì.不bú避bì讥jī嫌xián.

口kǒu中zhōnɡ常chánɡ说shuō.神shén通tōnɡ自zì在zài.或huò复fù令lìnɡ人rén.旁pánɡ见jiàn佛fó土tǔ.鬼ɡuǐ力lì惑huò人rén.非fēi有yǒu真zhēn实shí.赞zàn叹tàn行xínɡ淫yín.不bù毁huǐ粗cū行xínɡ.将jiānɡ诸zhū猥wěi媟xiè.以yǐ为wéi传chuán法fǎ.此cǐ名mínɡ天tiān地dì大dà力lì.山shān精jīnɡ.海hǎi精jīnɡ.风fēnɡ精jīnɡ.河hé精jīnɡ.土tǔ精jīnɡ.一yī切qiè草cǎo木mù.积jī劫jié精jīnɡ魅mèi.或huò复fù龙lónɡ魅mèi.或huò寿shòu终zhōnɡ仙xiān.再zài活huó为wéi魅mèi.或huò仙xiān期qī终zhōnɡ.计jì年nián应yīnɡ死sǐ.其qí形xínɡ不bú化huà.他tā怪ɡuài所suǒ附fù.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài入rù灭miè.研yán究jiū化huà性xìnɡ.贪tān求qiú深shēn空kōnɡ.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén终zhōnɡ不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú空kōnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

于yú大dà众zhònɡ内nèi.其qí形xínɡ忽hū空kōnɡ.众zhònɡ无wú所suǒ见jiàn.还huán从cónɡ虚xū空kōnɡ.突tū然rán而ér出chū.存cún没mò自zì在zài.或huò现xiàn其qí身shēn.洞dònɡ如rú琉liú璃lí.或huò垂chuí手shǒu足zú.作zuò旃zhān檀tán气qì.或huò大dà小xiǎo便biàn.如rú厚hòu石shí蜜mì.诽fěi毁huǐ戒jiè律lǜ.轻qīnɡ贱jiàn出chū家jiā.

口kǒu中zhōnɡ常chánɡ说shuō.无wú因yīn无wú果ɡuǒ.一yī死sǐ永yǒnɡ灭miè.无wú复fù后hòu身shēn.及jí诸zhū凡fán圣shènɡ.虽suī得dé空kōnɡ寂jì.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.受shòu其qí欲yù者zhě.亦yì得dé空kōnɡ心xīn.拨bō无wú因yīn果ɡuǒ.此cǐ名mínɡ日rì月yuè.薄bó蚀shí精jīnɡ气qì.金jīn玉yù芝zhī草cǎo.麟lín凤fènɡ龟ɡuī鹤hè.经jīnɡ千qiān万wàn年nián.不bù死sǐ为wéi灵línɡ.出chū生shēnɡ国ɡuó土tǔ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài长chánɡ寿shòu.辛xīn苦kǔ研yán几jī.贪tān求qiú永yǒnɡ岁suì.弃qì分fēn段duàn生shēnɡ.顿dùn希xī变biàn易yì.细xì相xiànɡ常chánɡ住zhù.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén竟jìnɡ不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú生shēnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

好hào言yán他tā方fānɡ.往wǎnɡ还huán无wú滞zhì.或huò经jīnɡ万wàn里lǐ.瞬shùn息xī再zài来lái.皆jiē于yú彼bǐ方fānɡ.取qǔ得dé其qí物wù.或huò于yú一yī处chù.在zài一yī宅zhái中zhōnɡ.数shù步bù之zhī间jiān.令lìnɡ其qí从cónɡ东dōnɡ.诣yì至zhì西xī壁bì.是shì人rén急jí行xínɡ.累lěi年nián不bú到dào.因yīn此cǐ心xīn信xìn.疑yí佛fó现xiàn前qián.

口kǒu中zhōnɡ常chánɡ说shuō.十shí方fānɡ众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē是shì吾wú子zǐ.我wǒ生shēnɡ诸zhū佛fó.我wǒ出chū世shì界jiè.我wǒ是shì元yuán佛fó.出chū世shì自zì然rán.不bù因yīn修xiū得dé.此cǐ名mínɡ住zhù世shì自zì在zài天tiān魔mó.使shǐ其qí眷juàn属shǔ.如rú遮zhē文wén茶chá.及jí四sì天tiān王wánɡ.毗pí舍shě童tónɡ子zǐ.未wèi发fā心xīn者zhě.利lì其qí虚xū明mínɡ.食shí彼bǐ精jīnɡ气qì.

或huò不bù因yīn师shī.其qí修xiū行xínɡ人rén.亲qīn自zì观ɡuān见jiàn.称chēnɡ执zhí金jīn刚ɡānɡ.与yǔ汝rǔ长chánɡ命mìnɡ.现xiàn美měi女nǚ身shēn.盛shènɡ行xínɡ贪tān欲yù.未wèi逾yú年nián岁suì.肝ɡān脑nǎo枯kū竭jié.口kǒu兼jiān独dú言yán.听tīnɡ若ruò妖yāo魅mèi.前qián人rén未wèi详xiánɡ.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.未wèi及jí遇yù刑xínɡ.先xiān已yǐ干ɡān死sǐ.恼nǎo乱luàn彼bǐ人rén.以yǐ至zhì殂cú殒yǔn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.是shì十shí种zhǒnɡ魔mó.于yú末mò世shì时shí.在zài我wǒ法fǎ中zhōnɡ.出chū家jiā修xiū道dào.或huò附fù人rén体tǐ.或huò自zì现xiàn形xínɡ.皆jiē言yán已yǐ成chénɡ.正zhènɡ遍biàn知zhī觉jué.赞zàn叹tàn淫yín欲yù.破pò佛fó律lǜ仪yí.先xiān恶è魔mó师shī.与yǔ魔mó弟dì子zǐ.淫yín淫yín相xiānɡ传chuán.如rú是shì邪xié精jīnɡ.魅mèi其qí心xīn腑fǔ.近jìn则zé九jiǔ生shēnɡ.多duō踰yú百bǎi世shì.令lìnɡ真zhēn修xiū行xínɡ.总zǒnɡ为wéi魔mó眷juàn.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.必bì为wéi魔mó民mín.失shī正zhènɡ遍biàn知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

汝rǔ今jīn未wèi须xū.先xiān取qǔ寂jì灭miè.纵zònɡ得dé无wú学xué.留liú愿yuàn入rù彼bǐ.末mò法fǎ之zhī中zhōnɡ.起qǐ大dà慈cí悲bēi.救jiù度dù正zhènɡ心xīn.深shēn信xìn众zhònɡ生shēnɡ.令lìnɡ不bù著zhuó魔mó.得dé正zhènɡ知zhī见jiàn.我wǒ今jīn度dù汝rǔ.已yǐ出chū生shēnɡ死sǐ.汝rǔ遵zūn佛fó语yǔ.名mínɡ报bào佛fó恩ēn.

阿ā难nán.如rú是shì十shí种zhǒnɡ.禅chán那nà现xiàn境jìnɡ.皆jiē是shì想xiǎnɡ阴yīn.用yònɡ心xīn交jiāo互hù.故ɡù现xiàn斯sī事shì.众zhònɡ生shēnɡ顽wán迷mí.不bú自zì忖cǔn量liànɡ.逢fénɡ此cǐ因yīn缘yuán.迷mí不bú自zì识shí.谓wèi言yán登dēnɡ圣shènɡ.大dà妄wànɡ语yǔ成chénɡ.堕duò无wú间jiàn狱yù.汝rǔ等děnɡ必bì须xū.将jiānɡ如rú来lái语yǔ.于yú我wǒ灭miè后hòu.传chuán示shì末mò法fǎ.遍biàn令lìnɡ众zhònɡ生shēnɡ.开kāi悟wù斯sī义yì.无wú令lìnɡ天tiān魔mó.得dé其qí方fānɡ便biàn.保bǎo持chí覆fù护hù.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.

本文链接:楞严经原文注音

上一篇:没有了

下一篇:楞严经白话文解释

Copyright 2018 楞严经读诵网 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:浙ICP备15039727号-58    | 网站地图
经藏网